لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «طنز جبهه» ثبت شده است


اینها دیوانه اند یا اجنه؟

.

خرمشهر بودیم !

آشپز وکمک آشپز ، تازه وارد بودند و با شوخی بچه ها ناآشنا . آشپز ، سفره رو انداخت وسط سنگر و بعد بشقاب ها رو چید جلوی بچه ها .رفت نون بیاره که علیرضا بلند شد و گفت :

(( بچه ها ! یادتون نره ! )) 😉آشپزاومد و تند و تند دوتا نون گذاشت جلوی هر نفر ورفت . بچه ها تند نون هارو گذاشتند زیر پیراهنشون . کمک آشپز اومد نگاه سفره کرد . تعجب کرد .😨 تند و تند برای هرنفر دوتا کوکو گذاشت ورفت .

بچه ها با سرعت کوکوها رو گذاشتند لای نون هائی که زیر پیراهنشون بود . آشپز و کمک آشپز اومدن بالا سر بچه ها . زل زدند به سفره .😒 بچه ها شروع کردند به گفتن شعار همیشگی :

(( ما گشنمونه یاالله ! )) 😄. که حاجی داخل سنگر شد و گفت: چه خبره ؟ آشپز دوید روبروی حاجی و گفت : حاجی ! اینها دیگه کیند ! کجا بودند! دیوونه اند یا موجی ؟!!

برای دیدن باقی مطلب بزن روی 👇

  • محمد احسان


برای خوندن طنز جبهه بزن روی 👇

  • محمد احسان


.

برای خواندن طنز جبهه بزن روی 👇

  • محمد احسان

.

بزن روی 👇

  • محمد احسان
  • محمد احسان
  • محمد احسان