لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

لبخند حلال

🔷 سایت رسمی لبخند حلال😃 🔷با هم حلال بخندیم 😉 یه لبخند حلالی باش👋

888

  • محمد احسان

8990

  • محمد احسان

رازهای خونه داری:


وقتی دارید یخ بر میدارید

اگه یه تکه یخ افتاد،


.

.

.


.

با پا بزنین بره زیر یخچال!!!

خودش آب میشه.

😄

نکات دیگر خونه داری:


 اگه رو فرش یه پارچ آب ریختین... در کمال خونسردی یه بالش بزارین روش تا خودش خشک شه😀😀😀


 نمک ریختین؟

 دیگه خودتون میدونین که! با دست بزنین پخش وپلا شه

😀😀😀😀😀 فلفل ریختین؟

 اینجا چون بو میده باید ترکیبی عمل کنید، اول بزنید پخش و پلا بشه بعد دو لیوان آب بریزین روش، بعد بالش بزارین.تا نکات خونه داری دیگه خدانگهدار😆😆😆

  • محمد احسان

3۷ااا

  • محمد احسان

محض رضای خدا یکی واسه این مادرا شفاف سازی کنه …!

.

.

.

.

.

اگه یه لباس جدید میخریم معنیش این نیست که میتونی قبلی رو دستمال گردگیری کنی…!


 😃😃😃😁😁😁😍


  • محمد احسان

۸حح

  • محمد احسان

۵۶۶ه

  • محمد احسان

۷

  • محمد احسان

۶

  • محمد احسان

این دسته از افرادی که از چشمشون عکس میگیرن میزارن روی پروفایلشون... به اینا کاری نداشته باشید, اینا هنوز دماغشون رو عمل نکردن👃😂😂😂😜  • محمد احسان